Visit our charity page on BT MyDonate

Mae Theatr Spectacle Cyf yn chwilio am Ymarferydd Gweithdai Creadigol

Mae Theatr Spectacle Cyf yn chwilio am ymarferydd profiadol i arwain wrth addasu, ymgysylltu ac yn eu darpariaeth o wasanaethau ar gyfer pobl ifanc 10-18 oed yn RhCT.

Gyda chymorth ariannol gan BBC Plant Mewn Angen bydd y post newydd hwn yn gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Theatr gan arwain ymateb y cwmni i Covid 19.

Bydd y swydd wedi ei lleoli ym Mhorth ac yn gweithio ar draws RhCT. Bydd cyfradd y cyflog wedi ei seilio ar delerau ac amodau Equity/ITC. .

Mae’r swydd hon yn swydd rhan amser (21 awr) a bydd yn rhedeg o fis Hydref 2020 hyd fis Mawrth 31ain 2021.

Os oes diddordeb gennych ac am wybodaeth pellach am y cyfle hwn, plis cysylltwch â Steve Davis :  Steve.spectacletheatre@gmail.com  

Spectacle Theatre Ltd are seeking a creative workshop practitioner

Spectacle Theatre Ltd are looking for an experienced practitioner to lead on adapting , engaging with and delivery of its services to young people aged 10-18 in RCT.

With the aid of financial support from BBC Children in Need this new post will work closely with the Theatre Manager and lead on the company’s response to Covid 19.

The post will be  based in Porth and working across RCT. Rates of pay are based on Equity / ITC terms and conditions .

The post is part time (21 hours a week ) and runs from October 2020 until March the 31st 2021

For more information contact Steve Davis by email.

 Steve.spectacletheatre@gmail.com 

Going Online !

Spectacle Theatre Ltd are aiming to run its workshop sessions online over the next few months.

The Creating Progress – Creu Cynnydd group will continue to rehearse and develop its Jekyl and Hyde project on a monday evening . We aim to start on Monday the 30th of March 2020.

The writers group will move to Wednesday – time to be agreed . We aim to finish the one act plays and perhaps organise a one act play readings to celebrate when this Virus has passed.

Paul Swift has agreed to run devising sessions on line – those in the existing groups will be notified when – we hope to start in April 2020

The Thursday group will continue to meet online

We aim to deliver Chair Dancing sessions , Keep fit and Cookery

More information will be available later this week !

Keep safe and Well !

Spectacle Update 19 03 2020

Spectacle are currently working from home. We intend to develop our services for delivery online. We intend to maintain contact with all of our participants on a regular basis whilst the Corona Virus Pandemic is with us.

We will be in contact in the next few days of how we intend to do this .

Please contact us through the usual ways – keep well and we will speak soon!

Spectacle Theatre AGM 7th November 2019

Spectacle Theatre Annual General Meeting

We would like to invite you to our AGM on Thursday the 7th of November Starting at 7pm

Venue:
St Catherine’s Church Hall
Upper Church Street
Pontypridd
​CF37 2UF

If you would like to attend please email steve.spectacletheatre@gmail.com for more details .

Chair Dancing with Women’s Shed

On monday the 23rd of September, Spectacle will run an Armchair Dancing workshop with Women’s Shed in Porth . This is part of the BeActive project running over the next three years .

If you want to get involved or to know more about this project then contact michelle.spectacletheatre@gmail.com

Money Management !

Conray and Jenny started the Money Management Group today !

First session went well – if you are interested in finding out more about money- budgeting and how not to get stressed! contact us at Spectacle

Spectacle Theatre Ltd seek a Creative Workshop Facilitator

‘Spectacle’ are looking for a creative practitioner , to work as part of a small team, delivering and creating workshops for young people and elderly residents. You will be  based in Porth and working across RCT. Rates of pay are based on Equity / ITC terms and conditions .

The post begins in March 2019 and will be a Part Time  post for a minimum of six months. It is our intention to create a new part time post within the company for the right candidate .

The post will  

  • Create and deliver theatre-based workshops for young people
  • Provide support and aid development of young people with complex needs.
  • Perform as an actor within workshop practice
  • Carry out risk assessment and ensure high level of safe guarding at all workshops 
  • Engage with volunteers and support their development
  • Ensure monitoring and evaluation documents and evidence is collected

The post requires

  • The ability to drive as travel across the region is required
  • An enhanced DBS certificate check
  • Ability to drive a long wheel-based van ( training can be provided)
  • Fluency in written and spoken Welsh Language is desirable

If you would be interested in finding out more about this opportunity, then please send short letter ( max. one side of A4 ) expressing your suitability for the this post and cv to Steve.spectacletheatre@gmail.com 

Mae Theatr Spectacle Cyf yn chwilio am Hwylusydd Gweithdy Creadigol.

Mae Spectacle yn chwilio am ymarferydd creadigol, i weithio fel rhan o dîm bach, gan ddarparu a chreu gweithdai ar gyfer pobl ifanc a phreswylwyr oedrannus. Byddwch yn gweithio yn y Porth ac yn gweithio ar draws RhCT. Mae cyfraddau cyflog yn seiliedig ar delerau ac amodau Equity / ITC.

Mae’r swydd yn dechrau ym mis Mawrth 2019 a bydd yn swydd rhan amser am o leiaf chwe mis. Ein bwriad yw creu swydd ran amser newydd yn y cwmni ar gyfer yr ymgeisydd iawn.

Bydd y swydd yn:

• Creu a chyflwyno gweithdai theatr ar gyfer pobl ifanc

• Darparu cefnogaeth a chynorthwyo datblygiad pobl ifanc ag anghenion cymhleth.

• Perfformio fel actor o fewn ymarfer gweithdy

• Cynnal asesiad risg a sicrhau lefel uchel o wariant diogel ym mhob gweithdy

  ofynnol.

Mae’r swydd yn gofyn am y canlynol:

•  Y gallu i yrru , gan fod teithio ar draws y rhanbarth yn rhan hanfodol o’r swydd

• Sicrhau bod dogfennau monitro a gwerthuso yn cael eu casglu, ynghyd â’r dystiolaeth sy’n  

• Ymgysylltu â gwirfoddolwyr a chefnogi eu datblygiad

• Gwiriadau DBS sy’n gyfoes (Enhanced)

• Y gallu i yrru fan (gellir darparu hyfforddiant)

• Mae rhuglder mewn iaith Gymraeg ysgrifenedig a llafar yn ddymunol

Pe byddai gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am y cyfle hwn, yna anfonwch lythyr byr (uchafswm un ochr A4) gan fynegi’ch addasrwydd ar gyfer y swydd hon ynghyd â CV at Steve.spectacletheatre@gmail.com

COVID-19

Spectacle Theatre's Response to COVID-19

Spectacle Theatre are going online from 30th March 2020.

Please contact us via email for any queries and we will get back to you as soon as possible.